• หน้าแรก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • กระดานข่าว
  • ปฏิทิน
  • ดาวน์โหลด
  • อัลบั้มภาพ
  • ติดต่อเรา
icon_home.gif ข้อมูลทั่วไป
· ข้อมูลหน่วยงาน
· ข้อมูลบุคคลากร กศน.หนองไผ่
· ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
· ระบบรับส่งหนังสือ
icon_members.gif ระบบภายใน
· ประกันคุณภาพ
· มาตรฐานตัวชี้วัด
· แผนงบประมาณ
som_themes.gif โปแกรม กศน.
· โปรแกรมผู้ไม่รู้หนังสือ
· E-Budget 59
· E-Budget 58
· E-office
· ITW44
· ITW51
· ITW51 (นำร่อง)
icon_poll.gif เว็บไซต์กศน.ตำบล
· ตำบลกองทูล
· ตำบลนาเฉลียง
· ตำบลบ้านโภชน์
· ตำบลท่าแดง
· ตำบลเพชรละคร
· ตำบลบ่อไทย
· ตำบลห้วยโป่ง
· ตำบลวังท่าดี
· ตำบลบัววัฒนา
· ตำบลหนองไผ่
· ตำบลวังโบสถ์
· ตำบลยางงาม
· ตำบลท่าด้วง
· ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่
icon_community.gif หน่วยงานราชการ
· กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
· สำนักงาน กศน.
· ระบบบริหารจัดการข้อมูล
· จดหมายข่าว กศน.
· กศน.ภาคเหนือ
บุคคลทั่วไป
54.196.47.128
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1061
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 2
54.196.xx.xxx
124.238.xx.xxx

  ทั้งหมด: 2
เวลาในขณะนี้:
Nov 18, 2017
08:52 pm ICT
ผู้ชนะ มักมีอุปสรรคไว้ให้ข้าม

ผู้แพ้ ยอมคุกเข่าอยู่ตรงหน้า

ผู้ชนะ มักมีการแบ่งเวลา

ผู้แพ้ ว่า เวลานั้นไม่มี

ผู้ชนะ มักกล่าวคำ 'เราทำได้'

ผู้แพ้ ใช่ไม่เก่งเหมือนคนอื่น

ผู้ชนะ บอก 'นี่คือโอกาสของเรา'

ผู้แพ้ เฝ้ารอดูคนอื่นทำ

ผู้ชนะ ทุกปัญหามีคำตอบ

ผู้แพ้ ชอบ ทุกคำตอบเป็นปัญหา

ผู้ชนะ ชนะได้ทั้งโลกา

ผู้แพ้ พาอับจนทั้งชีวี

แล้วคุณหล่ะ..?

อยากเป็น'ผู้ชนะ'หรือ'ผู้แพ้'

Sumbynetwork Team

ติดต่อทีมงานเราโดยตรง

โทร 0831607343

ระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-budget57 ระบบ E-budget58 โปรแกรมผู้ไม่รู้หนังสือ
 ข้อมูลหน่วยงาน


ชื่อสถานศึกษา      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองไผ่
ที่ตั้งสถานศึกษา    999/1  หมู่ที่  6  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่  
                จังหวัดเพชรบูรณ์  67140  โทรศัพท์  0-5678-1117  โทรสาร  0-5678-1846
                E-mail  :  nfenongphai@hotmail.com
สังกัด          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
                สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
          กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน  789  แห่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  พ.ศ.  2536  เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  พ.ศ.  2536  ข้อ  6  ในส่วนของอำเภอ  หนองไผ่ มีชื่อว่า  “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองไผ่”  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.  2536  เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
          ต่อมาเมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2551  ได้ประกาศใช้  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551  ขึ้น  และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองไผ่ เรียกชื่อย่อว่า“กศน.อำเภอหนองไผ่”  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  จนถึงปัจจุบัน

บทบาทและอำนาจหน้าที่ปัจจุบัน
    1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    2.  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย  เพื่อจัดการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
    3.  ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
    4.  จัด  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
    5.  จัด  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6.  วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  สื่อ  กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
    7.  ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
    8.  กำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    9.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และภาคีเครือข่าย
    10.  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    11.  ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  ให้สอดคล้องกับระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
    12. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

สงวนลิขสิทธิ์โดย © + + + ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ + + + All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-12-12 (603 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองไผ่
ตั้งอยุ่ที่ ถนนสระบุรี-หล่อมสัก อำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบุรณ์ 67140
 Copyright @ 20013 ~ 2014 
ความต้องการระบบ ควรปรับความละเอียดหน้าจอ 1024*786 pixle เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์